Registrace nového uživatele

Osobní údaje

Přezdívku použijte, chcete-li zůstat anonymní nebo pokud chcete používat název firmy jako propagaci. Přezdívka se použije u všech příspěvků a vaše jméno a příjmení se nezveřejní.

Budete-li někdy potřebovat od nás pomoc po telefonu, telefonní číslo zadejte!
Váš e-mail ani telefon se nikde nezveřejní. Zákon o ochraně osobních údajů

Obdrželi jste přístupový kód?

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují poskytování diagnostických služeb na portálu firmy FCD s.r.o.


I.
Pojmy

1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost FCD s.r.o.

1.2. Objednatelem nebo klientem se rozumí zákazník společnosti FCD s.r.o., registrovaný na portálu poskytovatele

1.3. Portálem poskytovatele se rozumí www.fcd.eu

1.4. Výkonem poskytovatele se rozumí umožnění přístupu do placených rovin portálu a možnost využití jeho funkcí popsaných přímo na stránkách portálu, včetně objednávkového systému na školení a akce, za které samotné zodpovídají již samotní organizátoři.

1.5.Pokud nejsou v některých rubrikách portálu stanovena pravidla jinak, platí obecně, že FCD s.r.o. je zprostředkovatelem informací a nikoliv výkonný subjekt, který by poskytoval konkrétní službu – např. radu, pořádal školení apod. Tyto služby budou poskytovat všichni registrovaní uživatelé portálu (samoobslužný systém) nebo partneři, kteří jsou uvedeni v seznamu v partnerské zóně, jde zejména o organizátory školení apod. 


II.
Základní ustanovení a uzavření smlouvy

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování přístupu na diagnostický portál a jeho funkcím (dále „smlouva o poskytování služeb“ nebo jen „smlouva“), která se uzavírá mezi společností FCD s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Vinecká 114, IČ: 274 18 324, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka č. 112098 jako poskytovatelem přístupu na portál a zákazníkem, který se registruje na internetových stránkách www.fcd.eu. FCD s.r.o. se dále označuje jako poskytovatel.

2.2. Smlouva o poskytování služeb se vedle těchto VOP dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Smlouvu může uzavřít každý subjekt, který se bude registrovat na internetovém portálu FCD.eu, provozovaném poskytovatelem a bude platit na základě registrace a uzavření smlouvy poplatky.

2.4. Z nepotvrzených objednávek klienta nevyplývají pro poskytovatele žádné závazky.


III. Účel smluvního ujednání

3.1. Klient provádí registraci na portálu poskytovatele podle postupů zde uvedených. Odesláním a potvrzením registrace dává klient poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o poskytování diagnostických služeb. Smlouva je uzavřena akceptací návrhu klienta na uzavření smlouvy o poskytování služeb ze strany poskytovatele, který tuto akceptaci potvrdí klientovi odesláním potvrzujícího emailu na elektronickou adresu klienta uvedenou v registraci. Uzavřením Smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout registrovanému klientovi přístup na portál a do všech jeho sekcí týkající se diagnostické služby v rozsahu a za podmínek přístupných na portálu poskytovatele a klient se zavazuje zaplatit sjednaný poplatek.

3.2. Poskytovatel se zavazuje udržovat portál řádně přístupný a funkční.


IV. Cena za poskytnutí služby

4.1. Cena je stanovena v ceníku zveřejněném na portálu FCD.

4.2. Strany se dohodly, že objednatel není oprávněn k jednostrannému zápočtu svých pohledávek vůči poskytovateli se splatnou fakturou vystavenou poskytovatelem, ledaže závazek vůči objednateli byl poskytovatelem výslovně uznán co do důvodu i výše.

4.3. V případě, že objednatel neposkytne poskytovateli součinnost nezbytnou k plnění závazků poskytovatele, je poskytovatel oprávněn odložit poskytnutí objednané služby do doby poskytnutí součinnosti a účtovat objednateli náklady, které mu s touto prodlevou prokazatelně vznikly.

4.4 Každý registrovaný klient (žadatel) je oprávněn zadat svou žádost o pomoc na portálu FCD.eu přes příslušný formulář na tomto serveru a před zveřejněním této žádosti je oprávněn zadat garantovanou odměnu v počtu předplacených dnů pro ty uživatele, kteří mu poradí v komentářích. Když žadatel při zveřejňování žádosti o pomoc nezadá garantovanou odměnu, může později odměnit další uživatele dle své vůle. Hodnota a počet takto zadaných odměn pro uživatele nejsou omezené. Žadatel je oprávněn zadat tolik odměn, kolik mu umožňuje jeho uživatelský účet, kde má předplacené služby.Při zadání garantované odměny za pomoc bude žadateli odebrán z jeho uživatelského účtu daný počet předplacených dnů dle zadání žadatele a tyto budou připsány na uživatelské účty uživatelů, kteří mu pomoc poskytnou a to těm a v takovém počtu, v jakém je žadatel zadá při uzavření případu. Pokud celou garantovanou odměnu nepředá žadatel určitému počtu uživatelů, nevyčerpaná částka propadne ve prospěch FCD.eu.


V. Mlčenlivost, důvěrnost

5.1. Obě strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných datech a informacích, se kterými se seznámí při plnění závazků vyplývajících ze smluvního ujednání mezi stranami. Za důvěrnou se považuje taková informace, která není běžně dostupná a s ohledem na její charakter lze mít za to, že má druhá strana zájem na jejím utajení, nebo taková, kterou za důvěrnou některá ze stran výslovně označí.

5.2. Poskytovatel i objednatel se zavazují ve smyslu ust. §17 obchodního zákoníku, že budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnění jakýchkoli skutečností obchodní, výrobní a technické povahy souvisejících s poskytovanými službami diagnostiky, které jim budou poskytnuty v rámci této služby. Dále obě strany prohlašují, že je jim známo, že poskytovaná dokumentace za účelem diagnostiky či výstupy z diagnostiky mají skutečnou nebo jinou materiální hodnotu, že tyto informace obsažené v dokumentaci a výstupech nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a jsou proto odpovídajícím způsobem oběma stranami utajovány a zajištěny vůči třetím osobám. 

5.3. Tyto veškeré informace a skutečnosti se poskytovatel i objednatel zavazují uchovávat v tajnosti, nevyužít pro sebe ani jiného (pro žádnou třetí osobu) a to po dobu eventuálního trvání vzájemného obchodního závazkového vztahu mezi stranami a dále i po jeho skončení po dobu nejméně 15 let.

5.4. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, která vznikla prokazatelným porušením povinnosti mlčenlivosti a ochrany obchodního tajemství druhou smluvní stranou.

5.5. Registrací objednatele na portálu a zasláním údajů na portál za účelem využití služby dává objednatel právo poskytovateli FCD s.r.o. k jakémukoli volnému užití těchto údajů a informací. Výjimkou jsou služby v diskrétní sekci, kdy údaje a informace jsou určené a jsou přístupné jen osobám ve skupině, kterou určuje zřizovatel sekce (objednatel) Tyto informace je oprávněn užívat jen subjekt uvedený v seznamu v příslušné diskrétní sekci.

5.6. Poskytovatel nebude dále předávat kontaktní informace k osobě nebo společnosti registrované na portálu. Všechny informace, které objednatel (uživatel portálu) vloží na portál za účelem potřebné pomoci od ostatních registrovaných uživatelů, včetně poskytovatele, nebo v případě, že uživatel portálu chce jen zviditelnit a zveřejnit vlastní příspěvek, dává tímto zveřejněním informací, dotazů nebo příspěvku poskytovateli jako provozovateli portálu právo k volnému užití těchto informací, dotazů nebo příspěvku a poskytovatel s nimi můžeme nakládat podle vlastního uvážení (zejména je může zveřejnit na portálu FCD.eu, je oprávněn použít informace pro tvorbu školících materiálů, pro vytváření informativních článků apod.). Uživatel po jejich vložení pak nemá možnost materiály úplně nebo částečně smazat z portálu.

5.7. Registrovaný uživatel není oprávněn z portálu kopírovat žádné materiály a šířit je dále. V případě porušen této povinnosti registrovaným uživatelem je tento povinen zaplatit smluvní pokutu poskytovateli ve výši 125 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

5.8. Uživatel nesmí odkazovat na externí obsah, především za účelem reklamy na konkurenční produkty nebo diagnostická zařízení, apod., a to pokud k tomu poskytovatel nedá písemný souhlas.


VI. Práva k výsledkům činnosti poskytovatele

6.1. Objednatel je oprávněn použít získané informace prostřednictvím portálu bez jakéhokoliv omezení, a to od okamžiku, kdy mu byly sděleny nebo zaslány. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu poskytovaných informací jiným uživatelem portálu.

6.2. Poskytovatel je oprávněn užít neomezeně pro své účely nebo pro účely třetích osob know - how, pracovní postupy, metodiku práce, software a zkušenosti, a to i pokud k nim dospěl při činnosti na základě smluvního ujednání s objednatelem.


VII. Odpovědnost

7.1. Poskytovatel neodpovídá objednateli za jakékoli škody, které by objednatel způsobil na zařízení, jehož se týkala diagnostika. Za jakékoli škody na zařízení odpovídá objednatel a to bez ohledu na výsledky diagnostiky. Jedná se zejména o případné škody vzniklé na diagnostickém zařízení, škody na vozidle, na využitém nářadí, pomůckách apod. Za žádné takové škody, včetně škod na zdraví poskytovatel zprostředkovaných informací neodpovídá. Poskytovatel kontroluje informace na portále, které by k těmto škodám mohli vést, v součinnosti se svými technickými partnery dohledává a případně smaže takové chybné informace z portálu.

7.2. Poskytovatel odpovídá za ochranu kontaktních údajů, neodpovídá však za správnost školících materiálů vložených na portál.

VIII. Vyšší moc

8.1. Odpovědnost smluvní strany vůči druhé smluvní straně je vyloučena, jestliže je způsobena překážkou, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala. O takové překážce je povinná strana povinna okamžitě informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídá za škodu, vzniklou nesplněním této informační povinnosti.

8.2. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

8.3. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

IX. Práva k duševnímu vlastnictví

Práva k duševnímu vlastnictví, která vyplývají ze služeb poskytnutých poskytovatelem objednateli na základě smluvního ujednání, zůstávají ve výlučném vlastnictví poskytovatele. Objednatel je oprávněn k jejich užití pouze s písemným souhlasem poskytovatele nebo za podmínky, že jejich užití je nezbytné k užití výkonu poskytovatele.  Objednatel je povinen zdržet se jakýchkoliv aktů, jimž by mohl narušit práva k duševnímu vlastnictví poskytovatele.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neřešené se řídí Obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy České Republiky.

10.2. Strany budou řešit veškeré spory nejprve smírnou cestou. Pokud se nepodaří dosáhnout smíru, pak příslušnými k řešení sporů jsou české soudy, s tím, že v souladu s § 89a zákona č. 99/1963, Občanského soudního řádu v platném znění, je místně příslušným soudem obecný soud poskytovatele, případně krajský soud, do jehož působnosti tento obecný soud spadá.

10.3. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškerá smluvní ujednání mezi poskytovatelem a objednatelem, pokud není výslovně písemně ujednáno jinak. Tyto obchodní podmínky nahrazují veškerá smluvní ujednání stran učiněná v minulosti. Objednatel odesláním objednávky na tomto portálu přistupuje k těmto podmínkám a prohlašuje, že jsou určité a srozumitelné, že k nim přistupuje na základě jeho pravé, vážně míněné a svobodné vůle.

10.4. V případě, kdy by se některé z ustanovení smluvního ujednání či dodatku smluvního ujednání ukázalo být neplatným, nebude mít tato neplatnost vliv na další body smluvního ujednání. Jakékoliv podmínky ze strany třetích osob nejsou pro poskytovatele závazné, pokud jím nebyly písemně přijaty.

10.5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3.2014.